วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

เยาวชนจิตอาสา “กุลบุตร-กุลธิดา” ปี 2559
           หลังจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีใจรักการเป็นอาสาสมัคร และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ สภากาชาดไทยในการเผยแพร่และปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทย ในโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดา” ซึ่งการสรรหาได้เสร็จสิ้น และได้ผู้เหมาะสมแล้ว
          โดย “กุลบุตร-กุลธิดา” ปี 2559 ได้แก่ นายกิตติชัย เพ็ชรแก้ว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนางสาวจิดาภา วัชรสินาพร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมตำแหน่ง รองกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ได้แก่ นายศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และนางสาวดวงดาว ขันติชัยขจร จาก มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งได้เริ่มปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พร้อมเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2559 วันที่ 30 มีนาคมนี้ ที่สวนอัมพร
          ทั้งนี้ นายกิตติชัย เพ็ชรแก้ว (นิค) กุลบุตรกาชาด ได้เผยถึงความรู้สึกหลังได้รับตำแหน่งว่า “ความรู้สึกตอนนี้ยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับ ดีใจมากครับ รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณทุกคนมาก ผมจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทุกคน ในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปครับ” และนางสาวจิดาภา วัชรสินาพร (ปิ๊ง) กุลธิดากาชาด กล่าวว่า “การมาค่ายในครั้งนี้ไม่เพียงแค่ได้พัฒนาตนเอง แต่ได้พัฒนาความรู้ในด้านการเป็นจิตอาสา ได้รับประสบการณ์ดีๆ มิตรภาพจากเพื่อนๆทุกคน ได้รู้ว่าครอบครัวของสภากาชาดไทย อบอุ่นและน่าอยู่ขนาดไหน การทำความดีไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งค่ะ และอยากเชิญชวนเยาวชนทุกคนมาร่วมเป็นอาสายุวกาชาด มาร่วมกันทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกันนะคะ”
          ด้านนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่าโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานกาชาด ซึ่งในปีนี้เป็นปีมิ่งมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สภากาชาดไทยจึงถือโอกาสนี้ จัดโครงการคัดสรร“กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” ประจำปี 2559 ขึ้น ในปีนี้มีการจัดรูปแบบงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยนำพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านผ้าไทย มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเกือบทุกกิจกรรมในค่ายคัดสรร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์ผ้าไทยสืบต่อไป  และในค่ายนี้นอกจากการปลูกฝังในเยาวชนมีจิตอาสา ซึ่งป็นวัตถุประสงค์หลักแล้ว ยังต้องการให้อาสาสมัครของสภากาชาดไทย รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นจากจิตใจของเขาเอง ซึ่งเมื่อออกจากค่ายคัดสรรนี้ไปแล้ว หวังว่าเยาวชนทั้ง 63 คน ที่เข้าร่วมค่ายคัดสรรในปีนี้ จะเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไปค่ะ
          นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนได้รับรางวัลพิเศษจากโครงการฯ นี้อีก 3 รางวัลได้แก่ ขวัญใจมวลมิตรได้แก่ นายจีรวัตร์ โหง่นมณี ขวัญใจดาวสู่ฟ้าได้แก่ นายนันทวัฒน์ จันทรมาศ และ Popular Vote ได้แก่ นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล
          โครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” ปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 22 มีนาคม โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ด้านหน้าหอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย  ตึกมหิดลวงศานุสรณ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559   สำหรับโครงการสรรหากุลบุตร - กุลธิดากาชาด ในครั้งนี้ มีเยาวชนสมัครเข้ารับการคัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 144 คน ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการคัดสรรรอบแรกโดยการสอบสัมภาษณ์ เหลือ 63 คน และเข้าค่ายคัดสรร 4 คืน 5 วัน ในศูนย์ฝึกอบรมบางประกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2559
          ตลอดระยะเวลา 4 คืน 5 วัน ของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้ารับการคัดสรรจะได้รับความรู้เรื่องการกาชาดแล้ว ยังจะได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การทำงานและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปัน และเป็นผู้มีบุคลิก มารยาทที่ดี กล้าแสดงออกซึ่งความสามารถพิเศษ อาทิ การเพ้นท์เสื้อ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Long Live The Queen 84” เพื่อให้ผู้เข้าคัดสรรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 27 มกราคม 2559      

           วันที่ 27 มกราคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ทรงก่อตั้งกิจการยุวกาชาด และได้พัฒนารุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้  ในปีนี้  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิกและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในวันที่ 27 มกราคม 2559 พร้อมประทานโล่แด่ยุวกาชาดดีเด่นและอาสายุวกาชาดดีเด่น และพิธีในสนามได้ปิดลงอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการแสดงในชุด ยุวกาชาดไทยประสานใจหนึ่งสามัคคี เทิดไท้ราชินี แม่ฟ้าของแผ่นดิน ซึ่งนอกจากเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  ยังเป็นการแสดงพลังของอาสายุวกาชาด กศน. กว่า 750 คนจาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)  มาร่วมแสดงการจำลองการช่วยชีวิต CPR อย่างพร้อมเพรียงและสวยงามจนเป็นที่ประทับใจขององค์ประธานในพิธี และผู้คนในสนามศุภชลาศัยโดยทั่วกัน  โดยการแสดงของเหล่าอาสายุวกาชาด กศน. นี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร  

          สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 94 ปีในปี 2559 นี้  มีความพิเศษกว่าการจัดงานในปีก่อนๆ  โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จับมือกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญนี้อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี  มีการจัดประกวดแข่งขันปฐมพยาบาล ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ อาคารนิมิบุตร  สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีสมาชิกยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆ และอาสายุวกาชาดจากชมรมอาสายุวกาชาด กว่า 220 คนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกยุวกาชาดที่ผ่านการอบรมปฐมพยาบาล ได้ทบทวนและแสดงความสามารถด้านปฐมพยาบาลที่ได้เรียนรู้มา  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ยังได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง AED (เครื่องกระดุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ) รวมทั้งฝึกการตกแต่งบาดแผลเสมือนจริง และการจัดกระเป๋ายาอีกด้วย   ทั้งนี้ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้
นอกจากนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันการสวนสนามของสมาชิกและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยในปีนี้ ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม ภายในสนามกีฬาแห่งชาติเช่นกัน ในโอกาสนี้ เป็นครั้งแรกที่อาสายุวกาชาดจากชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จากจังหวัดต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเดินในพิธีสวนสนามปฏิญาณตนในวันที่ 27 มกราคม 2559 ต่อองค์ประธานในพิธีด้วย 

ผลการแข่งขันปฐมพยาบาล
ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศได้ แก่โรงเรียนวัดลาดพร้าว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนวัดหนองแขม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                              โรงเรียนประภาสวิทยา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                              โรงเรียนวัดเขียนเขต  จังหวัดปทุมธานี
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนราชินี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  จังหวัดศรีสะเกษ
                             โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                             โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ระดับชมรมอาสายุวกาชาด
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่ กศน. อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่ โรงเรียนราชินี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย ได้แก่   กศน. ตำบลกระบี่น้อย  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
                        กศน. อำเภออ่าวนาง  จังหวัดกระบี่
                        กศน. อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด

 ผลการประกวดการเดินสวนสนาม
ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนนิมมานรดี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                      โรงเรียนบางมด (ต้นเปาว์วิทยาคาร) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                     โรงเรียนสถานีพรมแดน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  จังหวัดศรีสะเกษ
                      โรงเรียนราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ
                      โรงเรียนเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี

ระดับชมรมอาสายุวกาชาด
รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่ กศน. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่ กศน. อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
รางวัลชมเชย ได้แก่ กศน. อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ
                      กศน. อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง
                      กศน. อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

สนุกกับงานวันเด็กประจำปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

            


           สภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 8.00–15.00น. ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 เพื่อเอาใจบรรดาเด็กๆ และกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว
            โดยได้รับเกียรติจาก นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการเตรียมสมุดพาสปอร์ตเพื่อท้าทายความสามารถของน้องๆในการเดินทางเข้าร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ เช่นการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของกาชาดสากลและสภากาชาดไทย รวมทั้ง เสริมความรู้และความสนุกสนานให้น้องๆ ด้วยการสอนร้อยลูกปัด ระบายสีถุงผ้า หมวกหรรษา พับผ้าพาเพลิน เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน ฝึกให้เด็กๆ มีจิตอาสาและมีสมาธิ  นอกจากนี้น้องๆยังได้ชมการแสดงจากคณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาดและพี่ๆอาสายุวกาชาดมาให้ความสนุกสนานและความบันเทิงบนเวที น้องๆมีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน เรื่องของการรีดพิษงูประเภทต่างๆและวิธีการจับงู ของสวนงูสถานเสาวภาสภากาชาดไทย ทั้งนี้ภายในงานยังมีอาหารและขนมหวานไว้บริการเด็กๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย
            ด.ญ. วรรณกานต์ ตั้งกิจประเสริฐ หนึ่งในเด็กๆที่มาร่วมงานได้แสดงถึงความรู้สึกในการมาร่วมงานวันนี้ว่า สิ่งที่หนูประทับใจที่สุดคือ กิจกรรมทำหมวกกระดาษ และร้อยลูกปัด สนุกมากๆเลยค่ะ พี่ๆอาสายุวกาชาดใจดีกันทุกคนเลย อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีเลยค่ะส่วน ด.ช.ชินวัตร ธวัชราภรณ์ กล่าวว่า สนุกมากครับ ผมชอบกิจกรรมตามฐานต่างๆมากครับ สนุกและได้รับความรู้ ส่วนที่ชอบมากที่สุดคือกิจกรรมเล่นเกมส์บนเวทีครับ ได้ของรางวัลที่เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆด้วยครับ คุณอรพร ชัยรัตน์  แสดงความรู้สึกในการพาลูกสาวมาร่วมงานว่า ได้มีโอกาสพาลูกสาวมางานวันเด็กที่สภากาชาดไทยเป็นปีที่ 3 แล้วค่ะ ปีนี้ชื่นชอบในส่วนของกิจกรรมมากค่ะ เพราะรู้สึกว่ามีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น สถานที่จัดเป็นระเบียบสวยงาม ลูกสาวสนุกกับกิจกรรมตามฐานที่จัดไว้มากค่ะ อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกปีค่ะและจะมาร่วมงานอีกแน่นอน
            สภากาชาดไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ มีความสุขที่เข้าร่วมงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีรวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน