วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประกวดคลิปวีดีโอ "อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้"
1.ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
- อาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสายุวกาชาดทั่วประเทศ

2. รางวัลการประกวด

- รางวัลที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน     10,000 บาท
- รางวัลที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน      8,000  บาท
- รางวัลที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน      6,000  บาท


3 กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
       ด้านผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
-  ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องเป็นอาสายุวกาชาด
ผู้ส่งผลงานให้ส่งเป็นทีม ทีมละ 5 คน และที่ปรึกษาชมรมฯ 1 คน รวมเป็น 6 คน


      ด้านเนื้อหาที่นำเสนอ


- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง “อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้”
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมี ชื่อและโก้ ของสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย อยู่ในคลิปการนำเสนอด้วย


     ด้านเทคนิคการจัดทำ

-  เป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล กล้องวีดีโอ หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป โดยมีการถ่ายทำในพื้นที่ที่อาสายุวกาชาดพำนัก เป็นหลัก

- ความยาวของคลิป ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที แนบไฟล์วีดีโอต้นฉบับบันทึกลงแผ่นCD หรือ DVD (ไฟล์ต้องเป็น MPG, MP4, FLV, AVI หรือ MOV)
- ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ และไม่จำกัดเทคนิคการผลิตและการตัดต่อ


   ด้านการตัดสิน


- การตัดสินพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินที่แต่งตั้งจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เท่านั้น 
-คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินโดยยึดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด โดยจะฟ้องร้องมิได้
- คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดคลิปวีดีโอ ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด


   ด้านอื่นๆ


- คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายทำโดยผู้ส่งวีดีโอเข้าร่วมประกวดเท่านั้น และเป็นวีดีโอที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
- คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกคลิปวีดีโอต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งคลิปวีดีโอ เข้าประกวดและสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในงานผลิตคลิปวีดีโอดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นคลิปวีดีโอที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม และสามารถนำคลิปวีดีโอไปใช้ในภารกิจของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยโดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า โดยผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18 ในการแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานและมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป     
- ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน


4. การเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าประกวด


- เปิดรับใบสมัคร พร้อมส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 6 สิงหาคม 2558 สามารถส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- การตัดสินคลิปวีดีโอเข้าประกวด วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ประกาศผลการตัดสินการประกวดวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ทาง http://thaircy.redcross.or.th/และ Facebook : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย ผู้ที่ได้รับรางวัลติดต่อกลับภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
ผู้ชนะการประกวดรับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รับรางวัล 25 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

5. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
 
 6. ติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 02 252 5002 3 กด 1
หรือ080 907 9228 นายสุวรรณ ไชยานนท์ เลขานุการโครงการฯ